Dostępność cyfrowa i architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony bip.biblioteka.pilchowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 18-03-2016

Data ostatniej dużej aktualizacji: brak

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł lub opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 2. Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego. 
 3. Na stronie internetowej występują niejasne opisy linków. 
 4. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków. 
 5. Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących. 
 6. Dokumenty opublikowane przed datą 31 sierpnia 2020 roku mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Gillner, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach zrealizuje żądanie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Budynki Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach:

Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach, ul. Szkolna 1, 44-145 Pilchowice

Dostępność wejścia do budynku. 

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

·         Biblioteka mieści się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach Główne wejście do którego prowadzą schody, nie przystosowane do osób z ograniczeniem zdolności ruchowej. Wejście z dziedzińca ZSP w Pilchowicach.

 • Wejście przez pomieszczenia ZSP w Pilchowicach –  do pomieszczenia biblioteki prowadzą schody nie przystosowane do osób z ograniczeniem zdolności ruchowej.

Dostępność pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind

Wejście nie przystosowane do osób z ograniczeniem zdolności ruchowej. W budynku nie ma windy. Biblioteka nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny poprzez umieszczoną tablicę informacyjną.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

 • Przy budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się przed budynkiem. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje na temat procedury 

 • W przypadku gdy Klient niepełnosprawny chce skorzystać z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z wyznaczonym pracownikiem – Beata Gillner, telefonicznie pod numerem – 577123129 lub mailowo – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pracownik po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadomi odpowiedniego merytorycznie pracownika i przekaże informację o terminie ewentualnego spotkania.
 • Po załatwieniu sprawy, pracownik służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu budynku.
 • Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów
  z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

 

Filia Biblioteki w Wilczy ul. Karola Miarki 123, 44-189 Wilcza

 1. Dostępność wejścia do budynku. 

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

 • od ul. Karola Miarki – główne wejście, do którego prowadzą schody. Do budynku prowadzą drzwi jednoskrzydłowe wyposażone w samozamykacz. Drzwi umożliwiają wjazd osoby na wózku, z wózkiem dziecięcym oraz z ograniczeniem zdolności ruchowej.  Przed wejściem znajduje się dzwonek przywołujący pracownika obsługi. 
 • na tyłach budynku 2 wejścia dostępne dla pracowników.

Dostępność pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind

·         Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze. Pomieszczenia biblioteki znajdują się na piętrze. Do pomieszczeń na piętrze prowadzą schody nie przystosowane do osób z ograniczeniem zdolności ruchowej.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy poprzez umieszczoną tablicę informacyjną oraz pracownika po uprzednim przywołaniu dostępnym dzwonkiem.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

 • Przy budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się za budynkiem. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje na temat procedury 

 • W przypadku gdy Klient niepełnosprawny chce skorzystać z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z wyznaczonym pracownikiem – Beata Gillner, telefonicznie pod numerem – 577123129 lub mailowo –  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pracownik po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadomi odpowiedniego merytorycznie pracownika i przekaże informację o terminie ewentualnego spotkania.
 • Po załatwieniu sprawy, pracownik służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu budynku.
 • Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów
  z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

 

Filia Biblioteki w Domu Kultury Żernica, ul. Szafranka 9; 44-144 Żernica

Dostępność wejścia do budynku. 

 • Do filii biblioteki prowadzi jedno wejście od ul. Szafranka – biblioteka mieści się na piętrze. Do pomieszczenia biblioteki prowadzą schody nie przystosowane do osób z ograniczeniem zdolności ruchowej. .  Przed wejściem znajduje się dzwonek przywołujący pracownika obsługi. 

Dostępność pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind

           W budynku nie ma windy. Budynek nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy poprzez umieszczoną tablicę informacyjną oraz pracownika po uprzednim przywołaniu dostępnym dzwonkiem.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

 • Przy budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się przed budynkiem. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje na temat procedury 

 • W przypadku gdy Klient niepełnosprawny chce skorzystać z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z wyznaczonym pracownikiem – Beata Gillner, telefonicznie pod numerem – 577123129 lub mailowo –  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pracownik po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadomi odpowiedniego merytorycznie pracownika i przekaże informację o terminie ewentualnego spotkania.
 • Po załatwieniu sprawy, pracownik służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu budynku.
 • Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów
  z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

 

Filia w Nieborowicach, ul. Główna 50; 44-144 Nieborowice

Dostępność wejścia do budynku. 

Do budynku prowadzi wejście zlokalizowane na tyłach budynku. Pomieszczenie biblioteki znajduje się na parterze . Przed wejściem dwa schodki. Wejście nie umożliwia wjazdu osobom na wózku, z wózkiem dziecięcym oraz z ograniczeniem zdolności ruchowej. 

Dostępność pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind

W budynku nie ma windy. Budynek nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy poprzez umieszczoną tablicę informacyjną.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

 • Przy budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się przed budynkiem. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje na temat procedury 

 • W przypadku gdy Klient niepełnosprawny chce skorzystać z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z wyznaczonym pracownikiem – Beata Gillner, telefonicznie pod numerem – 577123129 lub mailowo –  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pracownik po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadomi odpowiedniego merytorycznie pracownika i przekaże informację o terminie ewentualnego spotkania.
 • Po załatwieniu sprawy, pracownik służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu budynku.
 • Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów
  z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

 

 

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

W sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pilchowicach, zobowiązana jest zgłosić ten fakt telefonicznie pod nr 577123129 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie co najmniej  3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Dostepnoscbibliotekabip.pdf)Deklaracja dostępności[ ]248 kB