Akt założycielski:

Uchwała Rady Gminy Pilchowice Nr XVII/113/04 z dnia 1 lipca 2004 r.

 

 

STATUT
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Niniejszy statut stanowi podstawę działalności instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach.
2. Biblioteka posługuje się również skróconą nazwą w brzmieniu: GBP w Pilchowicach.
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach, zwana dalej "Biblioteką", działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U. z 2018, poz.1983),
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)
3) aktu o utworzeniu oraz niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, której organizatorem jest Gmina Pilchowice, zwana dalej Organizatorem.
2. Organizator zapewnia Bibliotece lokale z odpowiednim wyposażeniem i środki finansowe gwarantujące prawidłowe jej funkcjonowanie.
3. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury.
4. Biblioteka posiada osobowość prawną.
5. Siedzibą i terenem działania Biblioteki jest Gmina Pilchowice.
6. W zakresie merytorycznym i szkoleniowym Biblioteka korzysta z pomocy Biblioteki Powiatowej, w sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne Biblioteki Powiatowej może bezpośrednio korzystać z pomocy Biblioteki Śląskiej pełniącej w woj. śląskim ustawowe funkcje właściwe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
7. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
II.       CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
§ 3. 1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczeństwa gminy Pilchowice.
2. Do zadań Biblioteki i jej Filii należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych bez względu na ich formę, służących zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych środowiska z uwzględnieniem materiałów dotyczących gminy Pilchowice i jej społeczności,
2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej na terenie gminy,
3) udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy, bez względu na wiek, wykształcenie, status społeczny, narodowość, przekonania religijne, w tym chorych i niepełnosprawnych.
4) udostępnianie komputerowej bazy danych,
5) organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,
6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspakajania kulturalnych i edukacyjnych potrzeb mieszkańców gminy,
7) doskonalenie kadry i form pracy bibliotecznej stosownie do wymogów współczesności,
8) podejmowanie innych działań dla zaspokojenia potrzeb społeczności gminy i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.
III.       ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA
§ 4. 1. Biblioteką kieruje Dyrektor.
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Wójt Gminy Pilchowice.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Pilchowice w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
4. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy.
5. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.
6. W bibliotece zatrudnieni są pracownicy działalności podstawowej i administracji. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych dziedzin związanych z jej działalnością oraz pracownicy obsługi.
7. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.
8. Organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii Organizatora.
9. Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia i fundacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. W skład Biblioteki wchodzi:
- Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach, ul. Szkolna 1,
- Filia w Nieborowicach, ul. Główna 50,
- Filia w Wilczy, ul. Karola Miarki 123,
- Filia w Żernicy, ul. Szafranka 9
IV.       ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI
§ 5. 1. Biblioteka finansowana jest z budżetu Gminy, dochodów własnych oraz innych źródeł.
2. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan finansowy, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykonania.
3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora Biblioteki, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi finansów publicznych, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie.
4. Przychodami Biblioteki są dotacje podmiotowe i celowe przyznane przez Organizatora a także wpływy z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Sprawozdanie finansowe Biblioteki zatwierdza Wójt Gminy.
6. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług oraz handlu według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz darowizny przekazywane na rzecz Biblioteki stanowią jej dochody własne przeznaczone na cele statutowe Biblioteki.
V.       PRZEPISY KOŃCOWE
§ 6. Wszelkie zmiany w Statucie Biblioteki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.