REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W PILCHOWICACH

 

1.      Postanowienia ogólne.

 

1.1  Regulamin Organizacyjny określa organizację i zasady funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach zwanej dalej „Biblioteką”

1.2  Regulamin Organizacyjny nadaje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Organizatora

1.3   Integralną część Regulaminu stanowią:

·         Wykaz Komórek Organizacyjnych Biblioteki (zał. nr 1)

·         Schemat Organizacyjny Biblioteki (zał. nr 2)

·         Wykaz Stałych Komisji działających przy dyrektorze Biblioteki (zał. nr 3)

 

Biblioteka jest Instytucją Kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Pilchowice, działającą na podstawie:

·         Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.).

·         Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r o bibliotekach (Dz. U. 2012r. poz. 642, z późn. zm.).

·         Statutu nadanego uchwałą Nr XVII/113/04 Gminy Pilchowice z dnia 1 lipca 2004r.

 

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajani potrzeb edukacyjnych, informacyjnych
i kulturalnych społeczności gminnej.

  

2.      Organizacja Biblioteki

 

2.1. Funkcjonowanie Biblioteki opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

2.2. W razie nieobecności dyrektora  wszelkie czynności zastrzeżone dla kompetencji dyrektora Biblioteki przejmuje osoba przez niego upoważniona na piśmie.

2.3. W przypadku nieobecności pracowników Biblioteki zastępstwo wyznacza dyrektor bądź osoba przez niego upoważniona.

2.4. W skład Biblioteki wchodzą:

·         Dyrektor

·         Główny księgowy

·         Pracownicy merytoryczni centrali i filii bibliotecznych

2.5. Dyrektor w drodze zarządzenia może powołać zespół roboczy do realizacji zadań wymagających współdziałania pracowników zatrudnionych w różnych komórkach organizacyjnych biblioteki.

2.6. Dyrektor ma prawo oddelegować pracownika do pracy w innej placówce bibliotecznej.

 

3. Zakres działania Dyrektora

 

Dyrektor podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy, realizuje obowiązki pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników, działa i podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

Do zadań dyrektora należy:

·         Reprezentowanie biblioteki na zewnątrz.

·         Nadzór nad merytoryczną odpowiedzialnością  instytucji.

·         Odpowiedzialność za zbiory i majątek biblioteki.

·         Wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych.

·         Kontrola wewnętrzna.

·         Podejmowanie decyzji w sprawach osobowych pracowników.

·         Zatrudnianie, zwalnianie i nagradzanie pracowników.

·         Dbanie o organizację szkoleń i o rozwój zawodowy pracowników.

·         Opracowywanie planów i sprawozdań Biblioteki.

·         Ustalanie zakresu czynności pracowników.

·         Współpraca z bibliotekami innych sieci oraz placówkami oświatowymi
i kulturalnymi.

·         Gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych.

·         Organizowanie różnych form działalności kulturalno-oświatowej.

 4. Do zadań Głównego księgowego należy:

 

·         Obsługa finansowa pracowników,

·         Prowadzenie rachunkowości finansowej biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

·         Prowadzenie dokumentacji wg aktualnych przepisów,

·         Realizowanie płatności,

      ·         Sporządzanie sprawozdań i planów finansowych.

 5. Do zadań pracowników merytorycznych należy:

 

 ·  Prowadzenie dokumentacji placówki,

·      Udostępnianie i wypożyczanie materiałów bibliotecznych,

·      Selekcja księgozbioru,

·      Dbanie o terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

·      Działalność informacyjna

·      Popularyzowanie książki i czytelnictwa poprzez różne formy pracy
z czytelnikiem.

·      Współpraca z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, organizacjami
i stowarzyszeniami

·      Przygotowywanie wystaw tematycznych,

·      Sporządzanie planów i sprawozdań,

·      Organizowanie różnych form działalności kulturalno-oświatowej.

·      Przestrzeganie Regulaminu Pracy, przepisów BHP i PPOŻ

·      Dbałość o majątek biblioteki

 

6. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy o bibliotekach, Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Statutu Biblioteki i inne szczegółowe uregulowania prawne.

 

  

Załącznik nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pilchowicach

 

 

Wykaz komórek organizacyjnych Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach

 

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej

Symbol

1

Dyrektor

D

2

Główny księgowy

GK

3

Biblioteka Centralna

BC

4

Filia Nieborowice

FN

5

Filia Wilcza

FW

6

Filia Żernica

FZ

 

 

 

 

Załącznik nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pilchowicach

 

 

 

Schemat Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach

 


 

Załącznik nr 3
do Regulaminu Organizacyjnego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pilchowicach

 

 

Wykaz stałych komisji

Działających przy dyrektorze Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pilchowicach

     (każdorazowo powoływany jest inny skład komisji)

 

 

1.      Komisja skontrowa

2.      Komisja ds. selekcji zbiorów

3.      Komisja ds. inwentaryzacji przedmiotów trwałych i nietrwałych

4.      Komisja likwidacyjna