Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu prawo składania petycji, skarg i wniosków.

 

Skargi mogą być wnoszone pisemnie, a także ustnie do protokołu.
Skargi niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek w godzinach 11:00 - 13:00 w filli Biblioteki w Pilchowicach przy ul. Świerczewskiego 1.

 

Skargi można składać bezpośrednio w filiach Gminnej Biblioteki Publicznej, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).


 

Każda skarga powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego. W razie niemożności załatwienia skargi w terminie miesiąca zawiadamia się skarżącego podając przyczyny zwłoki i wskazują nowy termin załatwienia.

 

Skargi wolne są od opłat.

 

Postępowanie skargowe jest samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, które kończy się czynnością materialno-techniczną - tj. zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi. Nie daje to podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego, tj. postępowania odwoławczego lub postępowania sądowo administracyjnego.

 

Skargę w sprawie, w której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna, uważa się za zależnie od jej treści, za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu. Należy podkreślić, że żądanie takie zostanie uwzględnione, gdy zachodzą przewidziane w kpa przesłanki do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany.