• gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie księgozbioru,
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz, ze szczególnych uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
  • udostępnianie bieżących informacji dotyczących kraju i spraw lokalnych,
  • dostosowywanie świadczonych usług do   zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych,
  • popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym (spotkanie autorskie, konkursy literackie i plastyczne),
  • współdziałanie z placówkami oświatowo - wychowawczymi,
  • popularyzacja czytelnictwa poprzez organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
  • gromadzenie i dokumentowanie wiedzy o gminie i regionie,
  • dbałość o rozwój kadry Biblioteki na wszystkich poziomach i podnoszenie kwalifikacji.